0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Ako žiakov zaujať #1 : Metóda snehovej gule

V našom novom seriáli sme sa rozhodli priniesť informácie o tom, ako ozvláštniť hodiny v škole, na kurzoch alebo aj individuálnych doučovaniach lektora so žiakom. Skúste teda nahradiť nudné diktovanie poznámok alebo dokonca opisovanie textu z powerpointovej prezentácie (alebo aspoň časť) niektorými z metód, ktoré vám postupne predstavíme. Prvá je metóda snehovej gule.

SNOWBALL TECHNIQUE je známa ako metóda, ktorá sa často využíva v skupinách alebo triedach s väčším množstvom žiakov. Je zameraná ako na samostatnú prácu, tak aj na tímovú spoluprácu vo väčších skupinách. Princíp je pomerne jednoduchý – vybraná informácia alebo učivo sa počas hodiny postupne nabaľuje ako snehová guľa tým, že sa žiaci postupne spájajú do skupín a učivo dopĺňajú. Metóda je vhodná pri precvičovaní, opakovaní, ale aj úvode do nového učiva (pokiaľ žiaci majú aspoň nejaké vedomosti k danej téme), preto môže byť použitá v ktorejkoľvek časti vyučovacej hodiny.

Postup pri metóde snowball je nasledovný:

– Žiaci sedia na svojich miestach alebo môžu voľne stáť,
– Učiteľ zadá tému/ otázku a určí čas, počas ktorého si jednotlivci môžu danú tému dobre premyslieť, prípadne rozdá pracovný materiál a vysvetlí spôsob práce i zámer, prečo pracujú s týmto materiálom (obrázky, krátky text, knihy). Čas na vypracovanie každej fázy by mal byť v rozsahu 5 -7 minút,
– Učiteľ pre utvrdenie napíše tému na tabuľu,
– Najprv premýšľajú jednotlivci,
– Po uplynutí stanovenej doby začnú žiaci o danej téme diskutovať vo dvojiciach – buď so svojím spolusediacim alebo na základe voľného výberu,
– Následne sa dvojice spoja do štvoríc a diskutujú ďalej,
– Žiaci sa môžu spájať aj do osmíc alebo kým nevznikne z triedy jedna veľká skupina,
– Na konci žiaci prezentujú výsledky svojej diskusie a učiteľ ich môže ohodnotiť.

Táto metóda môže byť realizovaná s materiálmi, ktoré si učiteľ vopred pripraví, alebo môžu žiaci vyhľadávať informácie z učebnice, encyklopédií, poznámok, novín či z internetu, čím si precvičia schopnosť vyhľadávať a selektovať informácie.
V závislosti od veľkosti skupín celý proces môže zabrať 20 – 30 minút z vyučovacej hodiny.

Zdroj:
PETTY, G.: Moderní vyučování
LOKŠA, J., LOKŠOVÁ, I.: Tvořivé vyučování
WASSERBURGER, J.: Aktivizující výukové metody v ekonomických a odborných předmětech stavebních oborů
ZORMANOVÁ, L.: Výukové metody v pedagogice

ContactUs.com