0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Hlavolamy IQ nezvyšujú, len ho merajú

V Cielene sa radi odreagujeme napríklad pri precvičovaní mozgu logickými hrami. Jednou z takýchto hier je aj sada hier na www.lumosity.com, ktorou si radi krátime čas v domnení, že si precvičujeme mozog, logické myslenie a možno aj určitým spôsobom zvyšujeme IQ. Zdá sa však, že tento dojem je mylný a hry ako napríklad Lumosity naše IQ nezvyšujú, ale na druhej strane ho dokážu zmerať.

Dátový analytik Daniel Sternberg uskutočnil zaujímavý výskum použijúc dáta z logickej hry Lumosity, ktorá je zameraná na tréning a výskum ľudského mozgu. V článku Lumosity’s Smartest Colleges Sternberg analyzoval dáta 89 699 používateľov vo veku medzi 17 a 25 rokmi, ktorí navštevovali vysokú školu alebo univerzitu a hrali hru Lumosity vôbec po prvýkrát. Potom sa zameral na korelácie medzi mediánom SAT a ACT skóre (z univerzít, ktoré navštevovali) s dosiahnutým agregovaným skóre v Lumosity teste. Test pokrýva oblasti Rýchlosť, Pozornosť, Flexibilita, Pamäť a Riešenie problémov. Takže podobne ako klasické IQ testy, Lumosity má rozličné meradlá kognitívnych funkcií.
Obe korelácie – medzi SAT a Lumosity skóre (r=0,85) ako aj ATC a Lumosity skóre (r=0,84) sú dosť vysoké, o čom hovorí aj nasledujúci graf.
logicke hry
Ešte pred Sternbergom, výskumníci Meredith Freyová, Douglas Detterman a Katherine Koenigová dokázali, že SAT ako aj ATC testy v princípe merajú všeobecnú inteligenciu. Tým pádom aj hry od Luminosity svojím spôsobom zachytávajú a merajú inteligenciu.
Sternberg svoju analyze uzatvára slovami: “Silné korelácie medzi výkonom v hrách od Lumosity a skóre v hlavných národných štandardizovaných testoch, ktoré sú používané na predikovanie akademických výsledkov, napovedá, že výsledky v Lumosity môžu byť prepojené so skutočným svetom.
Na druhej strane, tento výsledok nemusí byť až natoľko prekvapivý, ak vezmeme do úvahy tzv. indiferenciu indikátora podľa Charlesa Spearmana – myšlienku, že špecifický obsah testu je nedôležitý v identifikácii všeobecnej inteligencie, pretože tá vstupuje do výkonu vo všetkých druhoch testov. Akýkoľvek kognitívny test teda meria všeobecnú inteligenciu v určitom rozsahu.
Samozrejme, hlavným nedostatkom pri použitý Lumosity dát je fakt, že ohodnocuje len študentov, ktorí majú čas a záujem hrať ich logické hry, čo očividne robí túto vzorku nereprezentatívnou pre každú vysokú školu alebo univerzitu. Napriek tomu korelácie medzi SAT, ATC a Lumosity skóre boli značne vysoké.

Nedá sa s istotou povedať, či Lumosity zlepšuje všeobecnú inteligenciu, ale je možné, že funguje ako IQ test.

Hoci krátenie si času IQ testami už neznie byť taká zábava, Lumosity určite vyskúšajte.

Zdroj: Business Insider

ContactUs.com