0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
}

Rušenie doučovaní

Doučovanie môžete zrušiť alebo presunúť na iný termín aspoň 24 hodín vopred, inak vám budeme fakturovať plnú sumu.

Platba za doučovanie

Za doučovanie sa neplatí v hotovosti doučovateľovi, ale úhradou faktúry – štandardne na tri mesiace vopred.

i

Používané materiály

Na doučovaní pracujeme s našimi vlastnými materiálmi. Pri netypických formách prípravy by mali materiály zabezpečiť rodičia.

Ozvite sa nám

Stačí ak nás kontaktujte e-mailom, telefonicky alebo si vopred dohodnete stretnutie v pobočke na Záhradníckej 25. Pokiaľ máte záujem o doučovanie s agentúrou Cielene, budeme o vašom dieťati alebo o vás potrebovať nasledujúce informácie:

 • predmet/y, ktoré potrebujete doučiť,
 • školu a ročník, ktorý navštevuje vaše dieťa/ vy,
 • známky z požadovaných predmetov za posledné dva polroky alebo vlastné kritické zhodnotenie úrovne vedomostí,
 • mesto, kde bývate,
 • miesto, kde by malo doučovanie prebiehať – buď u vás doma (uveďte prosím aj adresu), alebo prídete za doučovateľom na vopred dohodnuté miesto,
 • vašu predstavu o intenzite doučovania,
 • momentálne preberané učivo.

V prípade, že vaše dieťa trpí dysgrafiou, dyslexiou alebo pokiaľ existujú iné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh doučovania, prosíme vás, informujte nás o nich. Vyberieme vám doučovateľa skúseného s prácou s takýmito žiakmi.

 

Prvý kontakt s doučovateľom

Po prijatí vášho e-mailu vám/ vášmu dieťaťu vyberieme doučovateľa presne na mieru. Pred prvým doučovaním vám zašleme profil doučovateľa s informáciami o jeho štúdiu, skúsenostiach s doučovaním, príp. referenciami od predchádzajúcich klientov. Doučovateľa pred prvým stretnutím nie je nutné kontaktovať, nakoľko má k dispozícii všetky informácie, ktoré ste nám poskytli.
Prípadný kontakt po telefóne umožní rodičom spoznať doučovateľa a tiež vzájomne konfrontovať predstavy o práci a cieľoch v príprave žiaka. Doučovateľ využije tento čas, aby zistil čo najviac o tom, v čom dieťa potrebuje pomôcť a aký typ pomoci pri doučovaní hľadá – či sa jedná skôr o opakovanie učiva zo školy, zvýšenie sebavedomia pri ústnych odpovediach a písomkách alebo skutočné vysvetlenie učiva od základov. Našim klientom neúčtujeme čas strávený telefonickým predstavením.

 

Platby za doučovanie

Pred prvým doučovaním uhradíte trvanie prvého doučovania (Mini, Klasik, Maxi) na základe vystavenej faktúry a na prvom termíne sa presvedčíte o spokojnosti a vhodnosti vybraného doučovateľa. V prípade pravidelných individuálnych doučovaní je intenzita fakturácie štandardne nastavená na tri mesiace vopred (~12 – 24 doučovaní), ale vieme klientom vyjsť v ústrety. Všetky platby za doučovanie podliehajú fakturácii a uhradené môžu byť prevodom/ vkladom na účet spoločnosti alebo v hotovosti na pobočke na Záhradníckej 25.
Skupinové kurzy sa uhrádzajú naraz a v plnej sume pred začatím kurzu.
Doučovateľom, prosím, neplaťte! Doučovatelia sú našimi zamestnancami a všetky platby musia byť uskutočnené prostredníctvom agentúry Cielene.

 

Zrušenie doučovania a meškanie

Pokiaľ chcete dohodnuté doučovanie zrušiť alebo presunúť na iný termín, urobte tak prosím minimálne 24 hodín pred plánovaným termínom doučovania. Doučovateľom zrušenie doučovaní narúša program a možnosť absolvovať v danom termíne doučovanie s iným žiakom. Spoločnosť Cielene si vyhradzuje právo fakturovať doučovania, ktoré boli zrušené menej ako 24 hodín vopred, v plnej sume.
V prípade skupinových kurzov, klient nemá nárok na náhradný termín v prípade neúčasti z dôvodu choroby, pracovných či školských povinností. Takisto nemá ani nárok na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny.
Ak sa doučovanie nemôže uskutočniť z dôvodov na strane agentúry Cielene, má táto povinnosť bezodkladne informovať o tejto skutočnosti klienta vhodnou formou a poskytnúť mu hodinu v náhradnom termíne, resp. pokračovať ďalej v čerpaní predplatených hodín v stanovených termínoch.

Spoločnosť Cielene si vyhradzuje právo fakturovať meškanie žiaka na doučovanie podľa štandardného cenníka doučovaní.

 

Neodučené hodiny

Pokiaľ si predplatené hodiny v danom mesiaci nevyčerpáte, kredit sa vám presunie do nasledujúceho mesiaca. V prípade, že si nevyčerpáte predplatené hodiny do konca príslušného školského roka, máte možnosť si hodiny dočerpať v mesiacoch júl, august, september, október príslušného kalendárneho roka. Ak takto nespravíte do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, strácate nárok na ich vyčerpanie po tomto termíne.

 

Spokojnosť zaručená

Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nie ste spokojný s priebehom doučovania alebo doučovateľom samotným, či už sa jedná o prvú alebo dvadsiatu hodinu, prosím, informujte nás pred začiatkom ďalšieho doučovania. Vaše pocity sú pre nás dôležité a budeme sa snažiť zabezpečiť vám v čo najkratšom čase adekvátnu náhradu za Vášho doučovateľa.

 

Služby zahrnuté v cene doučovania

 • Príprava doučovateľov na doučovanie, príprava materiálov a príkladov,
 • Čas samotného doučovania a čas potrebný na zhrnutie informácií o doučovaní,
 • Opodstatnené množstvo e-mailovej komunikácie alebo telefonických hovorov medzi rodičmi, žiakmi a doučovateľmi. Spoločnosť Cielene si vyhradzuje právo fakturovať čas komunikácie rodičov, ktorí vyžadujú časovo náročnejšiu telefonickú/emailovú/osobnú komunikáciu mimo regulárnych časov doučovania, s doučovateľmi,
 • Výmena doučovateľa v prípade nespokojnosti s ním alebo jeho postupom práce a výučby,
 • V prípade požiadavky vypracovanie súhrnného zoznamu odučených hodín na konci každého kalendárneho mesiaca.

 

Materiály

Doučovatelia agentúry Cielene pracujú s aktuálnymi učebnicami a učebnými materiálmi. V prípade záujmu vám môžu odporučiť materiály na samostatnú domácu prípravu. Pokiaľ majú rodičia záujem o používanie akéhokoľvek doplnkového (neštandardného) učebného materiálu počas doučovaní, mali by ho pre doučovateľa zabezpečiť.

ContactUs.com