0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Príprava na bilingválne gymnázium: Všeobecné študijné predpoklady

V ostatných rokoch sa na prijímacích pohovoroch na bilingválne gymnáziá popri zadaniach z matematiky a slovenského jazyka a literatúry čoraz častejšie vyskytuje aj test všeobecných študijných predpokladov. O čo sa presne jedná a čo by mal žiak na teste zo všeobecných študijných predpokladov očakávať?

Čo sú všeobecné študijné predpoklady?

Každá činnosť má svoje špecifiká a kladie na človeka iné požiadavky. Podobne je to aj pri štúdiu, ktoré môže mať rôzne nároky a jednotlivé predmety tiež kladú na žiakov rozličné požiadavky. Keďže ľudia sa od seba líšia fyzickou a psychickou výbavou, vrodenými vlohami i nadobudnutými schopnosťami a skúsenosťami, aj ich úspešnosť pri vykonávaní rôznych činností je rozdielna. Učenie sa v škole je taktiež samostatnou a špecifickou činnosťou, na úspešné zvládanie ktorej sú potrebné isté kognitívne predpoklady.

Pre slovenský školský systém je charakteristické akademické vzdelávanie, ktoré je typicky verbálne a prevažne teoretické. Žiak si pri ňom uplatňuje najmä svoje verbálne schopnosti, precvičuje prácu s textom, analytické a logické myslenie, dôraz je kladený na čítanie s porozumením, prácu s abstraktnými pojmami a informáciami, kvantitatívne uvažovanie a v neposlednej miere aj pamäť.

Práve žiaci, u ktorých sú tieto psychické funkcie dobre rozvité, sú lepšie vybavení na tento typ akademického vzdelávania a je u nich vyššia pravdepodobnosť dosahovať v ňom dobré výsledky. Tento fakt si osvojili aj psychológovia a výchovní poradcovia, a preto už niekoľko desiatok rokov dozadu vznikli testy všeobecných študijných predpokladov. Celosvetovo najznámejším takýmto testom je americký SAT Reasoning Test, štandardizovaný test vytvorený organizáciou College Board využívaný na overenie študijných predpokladov pri prijímaní uchádzačov na vysoké školy v USA. Ide o test kritického myslenia, ktorý pozostáva z niekoľkých častí zameraných na verbálne schopnosti, písanie, analytické a kvantitatívne schopnosti. Pre zvýšenie presnosti merania je test písaný pod časovým tlakom. V súčasnosti sú testy všeobecných študijných predpokladov štandardne používané pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy – napríklad v susednej Českej republike, ale i u nás.

Hoci pre základoškolákov, ôsmakov a deviatakov, môže byť takýto test novinkou, štúdium na bilingválnom gymnáziu a zameranie na oblasť cudzích jazykov je nepochybne oblasť, v ktorej test všeobecných študijných predpokladov nachádza uplatnenie.

prijimacky, osemrocne gymnazium, prijimacie pohvory, piataci, kvoty

Ktoré schopnosti sa preverujú pri teste všeobecných študijných predpokladov

Verbálne schopnosti

Väčšina vyučovania v škole prebieha verbálne, samotný výklad učiteľa i texty v učebniciach sú verbálnymi prejavmi. Je preto podstatné, aby žiaci ovládali vyučovací jazyk, aby presne rozumeli významu jednotlivých slov, a to aj menej častých či cudzích. Tiež je dôležité, aby rozoznávali významové odtiene často používaných slov a poznali ich synonymá a antonymá. Aby žiak bol schopný učiť sa z učebníc a z iných študijných textov a materiálov, je potrebné, aby dokázal čítať s porozumením. Znamená to nielen poznať znaky abecedy a pravidlá výslovnosti , teda schopnosť prečítať text, ale aj schopnosť porozumieť informáciám, ktoré sú v ňom obsiahnuté a ďalej s nimi pracovať, schopnosť orientovať sa v texte, vedieť v ňom hľadať informácie.

Analytické schopnosti

V analytických schopnostiach sú zahrnuté tie kognitívne schopnosti a operácie ako analytické myslenie, vnímanie a používanie kauzality, príčiny a následku, logické myslenie, logické úsudky, rozpoznávanie analógií medzi pojmami, porovnávanie, zovšeobecňovanie, logická a kritická analýzu textu, pojmové myslenie, osvojovanie si nových pojmov a práca s nimi.

Kvantitatívne schopnosti, práca s údajmi

Množstvo významných a podstatných informácií sa k nám dostáva vo forme kvantitatívnych údajov a dát. Každodenne sa dozvedáme mnohé fakty vo forme numerických dát, tabuliek, grafov, schém, nákresov alebo diagramov. Tieto formy prezentácie dát sa hojne vyskytujú a využívajú aj vo vyučovaní, najmä prírodovedných predmetov. Orientácia v takto formátovaných údajoch, porozumenie ich významu a schopnosť aktívne s nimi pracovať sú preto dôležitými predpokladmi na efektívne učenie.

maturita z matematiky

Ktoré školy tieto testy používajú

Ôsmaci a deviataci môžu na prijímacích pohovoroch očakávať test všeobecných študijných predpokladov napríklad na týchto bratislavských gymnáziách: Gymnázium Ladislava Sáru, Gymnázium Pankúchova, Gymnázium Tilgnerova, Gymnázium Metodova.

prijimacky, bilingvalne gymnazium, vsp

Ako sa pripraviť na test všeobecných študijných predpokladov?

Je pravda, že knižných publikácií určených na prípravu na test všeobecných študijných predpokladov pre stredoškolákov je žalostne málo. Na domáce precvičovanie je vhodný nácvik čítania s porozumením a analýza údajov, či už z odbornej literatúry, ale napríklad aj bežnej dennej tlače. Približnú predstavu o tom, aké otázky na teste všeobecných študijných predpokladov nájdete, vám môžu dať nasledovné stránky:

Zdroj: www.exam.sk, www.burjanoskole.sk, www.dobraskola.sk, www.scio.sk, www.sme.sk, stránky škôl.

ContactUs.com