0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Príprava na osemročné gymnázium – Test II

Prijímacie pohovory na niektoré osemročné gymnáziá pozostávajú zo štandardizovaných EXAM testov, ktoré v dvadsiatich úlohách precvičujú rôzne oblasti aritmetiky a geometrie z učiva 1. – 5. ročníka ZŠ matematiky. Nakoľko sú tieto testy pre školy platené, tie ich na svojich webstránkach štandardne nezverejňujú. Ich nezvyčajná forma – 7 úloh s jednou správnou odpoveďou, 7 úloh s viacnásobným výberom odpovede a 6 otvorených úloh – môže mnohých piatakov na prijímačkách do prímy prekvapiť, a preto je dobré mať riešenie tohto typu testu nacvičené.
Nižšie nájdete jeden z našich Cielene interných testov v EXAM štýle, s ktorým pracujeme aj v rámci prípravných kurzov.

Test vo formáte PDF si môžete stiahnuť v linku na spodku tohto príspevku.

Určite si nezabudnite prejsť aj tento vzorový test z prijímačiek na osemročné gymnázium.

Čas na vypracovanie: 60 minút

01 Jedna správna odpoveď

Na školskom výlete súťažilo v rôznych disciplínach 158 žiakov. 72 žiakov bolo v šesťčlenných skupinách, 56 žiakov v štvorčlenných skupinách a zvyšní žiaci súťažili vo dvojciach. Koľko skupín celkovo súťažilo na výlete?

 1. 56
 2. 31
 3. 41
 4. 26

02 Viac správnych odpovedí

Lujza napísala číslo, z ktorého po zaokrúhlení na stovky vznikne 800. Simon napísal číslo, z ktorého po zaokrúhlení na desiatky vznikne 260. Aký môže byť súčet Lujzinho a Simonovho čísla?

 1. 1014
 2. 1107
 3. 960
 4. 1160

03 Viac správnych odpovedí

Vnučka Emma poprosila svoju babičku, aby jej uháčkovala čierno – bielu deku. Podmienkou bolo, aby dve tretiny deky boli biele. Aký vzor môže babička na deke použiť, aby splnila Emmkinu podmienku?

uloha3

04 Otvorená otázka

Napíšeme 42 číslic v tomto poradí: 123456789123456… Ktorá číslica bude posledná?

 

05 Jedna správna odpoveď

Jedna strana obdĺžnikovej záhrady je dlhá 9 metrov. Jej obvod je 72 metrov. Záhradu chceme rozdeliť na tri rovnaké štvorcové záhrady. Koľko by stálo oplotenie týchto záhrad, ak jeden meter oplotenia stojí 9€?

 1. 972€
 2. 648€
 3. 810€
 4. 1944€

06 Otvorená otázka

Miško otvoril pri sobotňajších raňajkách novú krabičku kockového cukru (viď Obrázok). Sám si dal do čaju 3 kocky cukru. Otec si dal 2 kocky a sestra Natália si dala tiež dve kocky. Mama ranný čaj nesladí. Koľko kociek cukru ostalo v krabičke?

uloha6

 

07 Otvorená otázka

Spolužiačky Cuky, Luky, Fuky a Puky si šli kúpiť zmrzlinu. Napíš všetky možnosti, ako sa mohli postaviť do radu, ak si Fuky kupovala zmrzlinu ako prvá?

 

08 Jedna správna odpoveď

Jakub mal 60 guliek. Jednému kamarátovi dal z nich polovicu, druhému pätinu a tretiemu dal 4 guľky. Koľko guliek mu ostalo?

 1. 21
 2. 34
 3. 14
 4. 24

09 Otvorená otázka

Vypíš všetky nepárne dvojciferné čísla, ktoré možno zostaviť z cifier 0, 2, 3, 5, 7, 8 (bez opakovania).

 

10 Viac správnych odpovedí

V hre Zlatá baňa vyhrali žreby s číslami, ktoré dávajú po zaokrúhlení na desiatky rovnaký výsledok ako po zaokrúhlení na stovky. Ktoré žreby vyhrali?

 1. 91245
 2. 92295
 3. 29492
 4. 38796

11 Otvorená otázka

Rysuj podľa naznačeného postupu:

 • Narysuj priamku p.
 • Vyznač na nej ľubovoľne body P, R.
 • Narysuj kružnicu k so stredom v bode P a priemerom 6 cm.
 • Vyznač bod Q tak, aby ležal ľubovoľne na kružnici k.
 • Narysuj úsečku PQ a priamku r prechádzajúcu bodmi Q a R.

 

12 Otvorená otázka

Ktoré číslo treba doplniť na začiatok postupnosti, aby všetky uvedené výpočty boli správne?

___ *17 = ___ *5 =  ___  +45 = ___ :3 = 100

 

13 Jedna správna odpoveď

Keď sčítam poradové čísla posledných troch strán knihy, dostanem súčet 318. Koľko strán má kniha?

 1. 106
 2. 107
 3. 318
 4. 79

14 Jedna správna odpoveď

Ktorý plán zodpovedá tejto stavbe?

uloha14

uloha14_2

15 Jedna správna odpoveď

Pršať začalo ráno o 6:31 a prestalo o štvrť na jedenásť dopoludnia v ten istý deň. Koľko minút pršalo?

 1. 264
 2. 196
 3. 44
 4. 224

16 Viac správnych odpovedí

Petra správne vydelila štyri rôzne čísla svojím obľúbeným číslom. Dostala zvyšky 2, 6, 13 a 17. ktoré z uvedených čísel mohli byť jej obľúbeným číslom?

 1. 21
 2. 6
 3. 16
 4. 19

17 Jedna správna odpoveď

Do jednej debničky sa zmestí 24 fliaš. Koľko takýchto debničiek potrebujeme na odloženie 316 fliaš?

 1. 14
 2. 13
 3. 292
 4. 15

18 Jedna správna odpoveď

Koľko kociek je v stavbe, ak žiadna kocka vzadu nechýba?

uloha18

 1. 9
 2. 13
 3. 11
 4. 15

19 Viac správnych odpovedí

Tomáš, ktorý žije v Prahe, má dve dvojkorunové, tri päťkorunové a tri desaťkorunové mince. Ktoré z nasledujúcich súm môže nimi zaplatiť bez toho, aby mu museli vydávať?

 1. 17
 2. 38
 3. 20
 4. 47

20 Viac správnych odpovedí

Ktoré čísla majú na číselnej osi takú vzdialenosť od čísla 29, ako má číslo 14 od čísla 41?

 1. 15
 2. 2
 3. 56
 4. 70

Test vo formáte PDF si stiahnete tu: Cielene_M5_Priprava do primy_Cvicny test EXAM styl.

Výsledky k testu nájdete tu: Cielene_M5_Priprava do primy_Cvicny test EXAM styl – vysledky.

ContactUs.com