0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Správne písanie poznámok zachráni študentskú kožu

Poznáte tie príbehy, kedy perfektné poznámky z niektorého predmetu kolujú celé roky a dokonca z nich neskôr sám učiteľ začne učiť? My áno. Písanie si dobrých poznámok si vyžaduje nielen úsilie, ale aj schopnosť vyhodnotiť, čo je dôležité, zorganizovať a zosumarizovať to do zmysluplných viet alebo odsekov. Túto schopnosť potrebujeme nielen na strednej a vysokej škole, ale potrebná je aj v neskoršom živote.

Ako zistiť, či si vaše dieťa píše poznámky dobre? Vezmite akýkoľvek text z učebnice chémie a povedzte mu, nech z textu vyberie dôležité informácié. Sledujte ho, ako sa rozhoduje a čo v závere naozaj vyberie a ohodnotí ako podstatné na pochopenie učiva a schopnosť reprodukovať ho. Podľa autora knihy The reader’s handbook (Príručka čitateľa) Jima Burkeho, študentí, ktorí si píšu poznámky nesprávne, ich ani nepoužívajú. Strácajú nádej v to, že by im boli schopné pomôcť.

Písanie poznámok na hodine

Písanie na hodine v tempe, v akom učiteľ hovorí, môže byť náročné aj pre dospelákov. Čo teda určite musíte poradiť vášmu dieťaťu, aby excelovalo v písaní poznámok na hodinách?

Na každej hodine začni novú stranu
Píš si dátumy. Nechaj si vždy trošku miesta medzi témami alebo myšlienkami, aby sa ti ľahšie dalo prebehnúť stranu očami pri opakovaní.

Počúvaj náznaky od učiteľa
Učitelia zvyčajne zdôraznia, keď hovoria niečo dôležité, pričom používajú frázy ako „poznáme práve tri typy uhlov – ostrý, pravý a tupý“. Taktiež z ich prednesu možno veľakrát zistiť, čo žiakov čaká na teste. Podporte vaše dieťa v tom, aby si tieto informácie vždy zapisovalo na rovnaké miesto – napríklad za okraj.

Píš si kľúčové slová a koncepty, nie celé vety
Vytvor si svoj vlastný systém skratiek alebo symbolov, ktoré budeš používať počas písania (niektoré znejú prirodzene, ale žiaci ich naozaj rozpisujú celé – SR namiesto Slovenska, nar. namiesto narodený, => namiesto z toho vyplýva). Urýchľujú písanie a text vďaka nim nevyzerá byť taký dlhý.

Po hodine si prečítaj poznámky, aby sa uistil, že sú kompletné a zmysluplné
Prečítanie si poznámok tesne pred robením domácich úloh dokáže žiakovi pomôcť a naladiť ho na tú správnu prípravnu fázu do učenia.

Písanie poznámok z prečítaného textu

Písanie poznámok doma alebo na hodine z práve prečítaného textu môže predstavovať pre žiakov ešte väčší problém. Najskôr sa uistite, že vaše dieťa nemá problém s pochopením textu, a potom začnite dávať rady.

Najprv si prejdi celý text alebo kapitolu
Nepíš si poznámky hneď, keď začneš čítať. Prečítaj si úvod, nadpisy a podnadpisy, prezri si obrázky a grafy. Zistíš tak, čoho sa kapitola týka, a nebudeš sa zaoberať nepodstatnými maličkosťami – napr. pri Pytagorovej vete nie je dôležité, že Pytagoras sa narodil na ostrove Samos.

Sleduj vyznačené časti textu
Nakloneným alebo hrubým textom autori často naznačujú, čo je v texte dôležité. Rovnako slúžia aj sumarizujúce tabuľky alebo otázky na konci textu.

Píš vlastnými slovami
Používaj synonymá a vlastné skladby viet, lepšie tak zachytíš, čo sa v texte píše. Pokiaľ celú vetu odpíšeš, daj si ju do úvodzoviek, aby si neskôr vedel, že to nie sú tvoje slová.

ContactUs.com