0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
Čo vedieť na maturitu z matematiky 2/16: Čísla, premenné a výrazy

Čo vedieť na maturitu z matematiky 2/16: Čísla, premenné a výrazy

Akademický týždeň je pre niektorých maturantov už tento týždeň v plnom prúde, a preto prinášame prehľad požiadaviek k tomu, čo je potrebné na maturitu z matematiky vedieť. Aké pojmy si zopakovať, ktoré vlastnosti a vzťahy pri opakovaní nevynechať a na čo sa teoreticky môže maturitná komisia pri skúšaní pýtať? V dnešnom článku sa pozrieme na čísla, premenné a výrazy. Aké pojmy by ste pri maturite z logiky a množín mali vedieť konštanta, premenná, výraz, obor definície výrazu, rovnosť výrazov, hodnota výrazu, mnohočlen, stupeň mnohočlena, doplnenie do štvorca (pre kvadratický mnohočlen), člen mnohočlena, vynímanie pred zátvorku, úprava na súčin, krátenie výrazu, prirodzené (N), celé (Z), nezáporné (N0), záporné (Z-), racionálne (Q), iracionálne (I), reálne (R) čísla, n-ciferné číslo, zlomky (čitateľ, menovateľ, spoločný menovateľ, základný tvar zlomku, zložený zlomok, hlavná zlomková čiara), desatinný rozvoj (konečný, nekonečný a periodický), číslo pí, nekonečno, číselná os, znázorňovanie čísel, komutatívny, asociatívny a distributívny zákon, odmocnina (druhá), n-tá odmocnina, mocnina (s prirodzeným, celočíselným, racionálnym exponentom), exponent a základ mocniny, základ logaritmu, absolútna hodnota čísla, úmera (priama a nepriama), pomer, percento, promile, základ (pre počítanie s percentami), faktoriál, kombinačné číslo, desiatková sústava, dekadický zápis, interval (uzavretý, otvorený, ohraničený, neohraničený). Ktoré vzťahy a vlastnosti by ste mali ovládať Čo od vás komisia očakáva, že viete zaokrúhľovať čísla, upraviť reálne číslo na tvar +- a * 10^n , kde n je celé číslo a a číslo z intervalu <1, 10>, vypočítať absolútnu hodnotu reálneho čísla, zapísať vzdialenosť bodov na číselnej osi pomocou absolútnej hodnoty, znázorňovať čísla na číselnej osi, porovnávať čísla na číselnej osi, odčítať čísla z číselnej osi, pre konkrétne n všeobecne zapísať n-ciferné číslo, na približný výpočet číselných...
Čo vedieť na maturitu z matematiky 1/16: Logika a množiny

Čo vedieť na maturitu z matematiky 1/16: Logika a množiny

Akademický týždeň je pre niektorých maturantov už tento týždeň v plnom prúde, a preto prinášame prehľad požiadaviek k tomu, čo je potrebné na maturitu z matematiky vedieť. Aké pojmy si zopakovať, ktoré vlastnosti a vzťahy pri opakovaní nevynechať a na čo sa teoreticky môže maturitná komisia pri skúšaní pýtať? Začíname základmi matematiky – logikou a množinami. Tí, ktorí sa chystajú na VŠ technického alebo ekonomického smeru – vedzte, že s týmto učivom sa ešte stretnete.   Aké pojmy by ste pri maturite z logiky a množín mali vedieť výrok, axióma, definícia, hypotéza, tvrdenie, pravdivostná hodnota, logické spojky, negácia, konjunkcia, disjunkcia, implikácia, obmena implikácie, obrátená implikácia, ekvivalencia, vyplýva, je ekvivalentné, kvantifikátor (existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, práve), priamy a nepriamy dôkaz, dôkaz sporom, množina, prvky množiny, podmnožina, nadmnožina, prienik, zjednotenie a rozdiel množín, Vennove diagramy, disjunktné množiny, prázdna množina, doplnok množiny, konečná a nekonečná množina, počet prvkov množiny. Ktoré vzťahy a vlastnosti by ste mali ovládať implikácia (výrok) A ⇒ B je ekvivalentná s implikáciou (výrokom) B’ ⇒ A’ (výrok z A vyplýva B platí práve vtedy, keď platí výrok z negácie B vyplýva negácia A), výroky A, B sú ekvivalentné, ak platia obe implikácie A ⇒  B, B ⇒ A , negácia konjunkcie (disjunkcie) je disjunkcia (konjunkcia) negácií, implikácia A ⇒  B je nepravdivá práve vtedy, keď je pravdivý výrok A a nepravdivý výrok B, pravdivosť zložených výrokov a negácie („tabuľka pravdivostných hodnôt“), negácia výroku ∀x ∈ M platí V(x) je ∃x ∈ M , pre ktoré neplatí V(x), negácia výroku ∃x ∈ M , pre ktoré platí V(x) je ∀x ∈ M neplatí V(x), A = B práve vtedy, keď súčasne platí A ⊂ B,...
ContactUs.com