0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk
Rozumieme dyslexii – fakty, znaky, známe osobnosti

Rozumieme dyslexii – fakty, znaky, známe osobnosti

Dyslexia = dys (z gréčtiny znamené negáciu alebo nedostatočné fungovanie) + lexia (slová, jazyk, čítanie) Dyslexia je učebná porucha súvisiaca s jazykom. Charakterizuje ju skupina symptómov, ktoré spôsobujú ťažkosti v niektorých oblastiach jazykových zručností, a to najmä pri rozoznávaní slov, čítaní s porozumením alebo plynulom čítaní bez prestávok. Dyslexia sa môže pohybovať v úrovni od miernej až po veľmi ťažkú. Dyslexia ovplyvňuje mozog. Konkrétne ovplyvňuje tú časť mozgu, v ktorej slabiky formujú slová a, naopak, kde sú slová rozložené na slabiky. Učebné poruchy neovplyňujú výškou IQ. Tiež nehovoria o tom, aký inteligentný človek je. Pri učebných poruchách ako napríklad pri dyslexii je pre študenta jednoducho náročnejšie učiť sa rýchlo alebo ľahko. Nie všetci tí, ktorí majú problémy s čítaním, trpia dyslexiou. Problém môže byť v slabom zraku alebo aj nedostatočnom vysvetlení či tréningu. Na strane druhej, všetci dyslektici majú s čítaním nejaký problém. Varovné znaky dyslexie Materská škola – Oneskorený vývin reči – Časté infekcie ucha – Dyslexiou trpí blízky príbuzný – Neustále mýlenie si pravej a ľavej strany – Problém s vymyslením slov, ktoré sa rýmujú – Problém zapamätať si abecedu alebo telefónne čísla – Problém rozoznať, že dve slová začínajú rovnakým písmenom alebo slabikou – napríklad model a motor – Zámena písmen alebo slabík v dlhších slovách – napríklad enkyclopédia namiesto encyklopédia Základná škola – Pretrvávajúce zamieňanie písmen (zrkadlovo, samohlások) a číslic aj po ukončení prvej triedy – Škaredé písanie – Pomalé, ťažkopádne a nepresné čítanie, príp. dvojité čítanie (najprv samo potichu a až potom nahlas) – Vynechávanie alebo zlé prečítanie predložiek a zámen, prešmykovanie slabík – Extrémny problém s vyslovovaním slov – Zlé hláskovanie alebo slabikovanie...
ContactUs.com