0910/902 315, 0902/939 902 doucovanie@cielene.sk

Tipy pre doučovateľov #1: Učebné mapy

Hľadáte nejakú inšpiráciu alebo rozmýšľate, ako oživiť vaše hodiny? Veľa učiteľov, ale aj doučovateľov odporúča tzv. učebné mapy (po ang. learning maps), ktoré jednoduchými asociáciami dokážu pomôcť k lepšiemu pochopeniu, ale aj zapamätaniu učiva.

Čo sú učebné mapy?

Učebné mapy predstavujú vizuálny prostriedok, ktorý slúži na zapojenie rôznych kognitívnych schopností žiaka v prístupe k preberanej téme. Medzi tieto kognitívne schopnosti patria:
• Definovanie v kontexte
• Popis kvalít
• Porovnávanie a hľadanie odlišností, protikladov
• Kategorizácia
• Rozčlenenie
• Príčinné súvislosti
• Vnímanie analógií

Učebné mapy sú efektívnym nástrojom

Na základe výskumu a praktických skúseností zozbieraných v publikácii What Works in Classroom Instruction autor Robert J. Manzano identifikoval celkovo deväť rôznych učebných stratégií, ktoré výrazne ovplyvňujú študijné výsledky jednotlivých žiakov.
Patria k nim:
• Sumarizovanie a písanie poznámok
• Kooperatívne učenie
• Posilnenie úsilia a poskytnutie uznania
• Domáce úlohy a precvičovanie
• Nelingvistické reprezentácie
• Stanovenie cieľov a získavanie spätnej väzby
• Generovanie a testovanie hypotéz
• Určovanie spoločných vlastností a odlišností
• Aktivizácia primárnych vedomostí
Jedným z najlepších spôsobov, ako naozaj uplatniť použitie týchto stratégií nielen v triede, ale aj na samotných doučovaniach prírodovedných predmetov či cudzích jazykov je prostredníctvom používania učebných máp.

Osem typov učebných máp

Učebné mapy neslúžia len na jednoduché usporiadanie informácií, ale predstavujú úplne nový jazyk, ktorý pomáha vizuálne reprezentovať naše myšlienky. Všeobecne známych je osem typov učebných máp. Postupne predstavíme každý typ aj s krátkym popisom:

1. Kruhová mapa

Použitie: Definícia v kontexte
Táto mapa pozostáva z dvoch kruhov – menšieho kruhu umiestneného vo vnútri toho väčšieho. Doučovateľ alebo učiteľ požiada žiaka, aby vpísal tému alebo kľúčovú tému do vnútorného kruhu a spísal všetko, čo k danej téme vie, do vonkajšieho kruhu. Napríklad – v strede môže byť slovo mechanika a do vonkajšieho kruhu študent zapisuje najprv heslovité asociácie k tejto téme (napríklad tuhé teleso, kvapalina, sila, práca, zotrvačnosť, Steinerova veta, kinetická energia) a v priebehu hodiny aj to, čo sa k téme dozvedel.

circle

2. Bublinová mapa

Použitie: Popis vlastností
Bublinová mapa pozostáva z jedného centrálneho kruhu, z ktorého vystupujú rôzne dlhé vetvy. Na ich koncoch sú buď v krúžkoch alebo štvorcoch umiestnené prívlastky alebo prídavné mená, ktoré charakterizujú to, čo popisuje dané slovo alebo téma. Napríklad, ak je vo vnútornom kruhu téma kyselina sírová, pomocou vetiev môže byť spojená so slovami minerálna, anorganická, miešateľná s vodou, dehydratačná.

bubble

3. Dvojitá bublinová mapa

Použitie: Porovnávanie a odlišovanie
Táto mapa vyzerá tak, ako napovedá jej názov. Pozostáva z dvoch prepojených „bublín“. Na prepájacej vetve sú uvedené vlastnosti, ktoré majú dve témy spoločné. Navyše, každý z kruhov má svoje vlastné vetvy, ktoré charakterizujú jeho osobité vlastnosti. Doučovatelia tieto mapy najčastejšie využívajú pri porovnávaní dvoch literárnych diel, chemických zlúčenín a pod.

double bubble

4. Stromová mapa

Použitie: Klasifikácia a kategorizácia
Táto mapa je podobná ako klasický stromovitý rodokmeň. Vychádza z jednej centrálnej témy, ktorá je ďalej bližšie rozdelená na hlavné myšlienky a potom detaily. Predstavuje spôsob, ako organizovať informácie – napríklad v matematike môže slúžiť na rozčlenenie goniometrických funkcií, nákres grafov, popis vzájomných vzťahov, vlastností a vzorcov.

tree

5. Svorková mapa

Použitie: Pochopenie celku a jeho častí
Svorková mapa je podobná ako stromová mapa, no nie je zameraná len na klasifikáciu a rozdelenie (čiže kam patria hlavné a podporné informácie), ale na ukázanie rôznych častí, z ktorých pozostáva celok. Táto mapa sa využíva najmä v matematike – napríklad na ukázanie vzťahu 6 +1 =5 + 2 = 4 +3 = 7, ale aj geografické rozčlenenie krajiny na kraje, mestá,…

brace

6. Mostová mapa

Použitie: Uvedomenie si analógií a metafor
Táto mapa slúži na pochopenie „spájajúceho“ faktora alebo mostu medzi javmi. Môže sa používať napríklad v matematike alebo pri výučbe cudzích jazykov. Dá sa využiť napríklad pri učení synoným.

bridge

7. Flow mapa

Použitie: Postupnosti a následnosti
Postupnosť udalostí zaznamenávame vo flow mapách. Môžu slúžiť napríklad na vyjadrenie postupnosti udalostí vedúcich k druhej svetovej vojne, postup pri riešení lineárnych rovníc alebo životný cyklus motýľa.

flow

8. Multi – flow mapa

Použitie: Pochopenie príčiny a následku
V tejto mape je v strede umiestnený objekt (kruh/ štvorec) s popisom situácie alebo konkrétnej udalosti. Naľavo je spojený s viacerými krúžkami, ktoré reprezentujú príčiny danej udalosti, napravo zas s následkami, ktoré táto situácia vyvolala. Napríklad búrka: príčiny – vysoké instabilné zvrstvenie oblakov, dostatočná vlhkosť vzduchu, vonkajšie sily, následky: blesky, hrmenie, vietor, záplavy.

multi flow

Ako a kedy ich používať?

– Sú vhodnou aktivitou pred písaním slohov – už pri pohľade na mapu učiteľ či doučovateľ dokáže odhadnúť, či študent pochopil zadaniu. Navyše, veľa študentov považuje vyplnenie mapy za extrémne ľahké. No je užitočné.
– Povzbudzujú študenta k sústredeniu. Učitelia a doučovatelia ich preto považujú za užitočné pri práci so študentmi, ktorí majú problém s koncentráciou. Taktiež sú vhodným začiatkom pri akejkoľvek preberanej téme.
– Pomáhajú pri kritickom myslení a povzbudzujú nezávislé učenie sa.
– Sú vhodným nástrojom pri opakovaní a vizuálnom zapamätaní si problematiky.
– Slúžia na syntetizáciu veľkého množstva informácií.
– Sú orientované na študentov a podporujú tímovú prácu študentov či už v kurze, alebo na hodinách v škole.

Aké máte skúsenosti s učebnými mapami vy? Používate ich na hodinách ako učiteľ alebo doučovateľ? Alebo ste sa s nimi stretli na doučovaní, v škole či v jazykovke ako žiak?

ContactUs.com